Warsztaty nowych form w muzykoterapii

Kurs trwa 8 godzin, prowadzony jest przez trenera z 35 letnim doświadczeniem pracy terapeutycznej.

 

 

Kurs skierowany jest do:

- instruktorów kulturalno-rekreacycjnych,

- nauczycieli świetlicy,

- terapeutów zajęciowych,

- osób, które prowadzą zajęcia z dziećmi.

Cele kursu:

Zapoznanie kursantów z podstawowymi zagadnieniami muzykoterapii z elementami choreoterapii jako dyscyplin wspomagających proces rehabilitacji (rewalidacji). W wyniku procesu kształcenia kursant powinien zrozumieć interdyscyplinarny charakter muzykoterapii w procesie pracy z podopiecznym. Uczestnicy zajęć poznają podstawowe metody i techniki stosowane w muzykoterapii i choreoterapii mające na celu niesienie pomocy podopiecznemu i jego najbliższemu otoczeniu (rodzinie) .

Zamierzone efekty kształcenia:

Wiedza: słuchacz, który zaliczył kurs zna różne techniki stosowane w muzykoterapii i choreoterapii, rozumie ich interdyscyplinarny charakter.

Umiejętności: słuchacz, który zaliczył kurs potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia terapeutyczne dla kilku kategorii podopiecznych (różne dysfukcje) z wykorzystaniem metod i technik muzykoterapii i choreoterapii.

Kompetencje: słuchacz, który zaliczył kurs rozumie znaczenie empatii w pracy z podopiecznym, rozumie potrzebę stałego rozwoju własnego dla właściwego pomagania innym ludziom.

Metody dydaktyczne:

-dyskusje dydaktyczne,

-omawianie przypadków,

-techniki warsztatowe,

-hospitacje,

-praca w grupach.

Formy i warunki zaliczenia kursu:

Zaliczenie z oceną na podstawie pracy końcowej w postaci konspektu zajęć dla określonej kategorii podopiecznych z wykorzystaniem metod i technik muzykoterapii i choreoterapii (indywidualnie lub w grupach).

Treści merytoryczne kursu:

- Tworzenie konspektów zajęć dla róznej kategorii podopiecznych z wykorzystaniem metod i technik muzykoterapii, śpiewoterapii i choreoterapii 1h

- Znaczenie celów kompensacyjmych w muzykoterapii i choreoterapii 1h

- Forma terapii poprzez kontakt z żywą muzyką (opera) 1h

- Znaczenie interdyscyplinarnego charakteru metod i technik stosowanych w muzykoterapii i choreoterapii 2h

- Muzykoterapia i choreoterapia jako metody pracy resocjalizacyjnej 3 h

Zapytaj o kurs Zapisz się

Cena: 1000.00 zł