Kurs Kwalifikacji Zawodowych –Technik Weterynarii

 

Zajęcia odbywają się:

czwartek-piątek –sobota a w następnym tygodniu

piątek-sobota- niedziela

co tydzień

W miesiącu - 75 godzin.

 
Cykl Kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: stacjonarny
 

Tytuł technika weterynarii /dyplom/ posiadając wykształcenie średnie oraz po zrealizowaniu obu kwalifikacji.

Dla zawodu technik weterynarii obecnie wyodrębniono następujące kwalifikacje:

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt - do zrealizowania 585 godzin/ koszt miesięczny 400zł

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych - do zrealizowania 1055 godzin/koszt miesięczny 450 zł

Dokumenty wymagane do zapisu:

• Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)

• Świadectwo ukończenia szkoły średniej • Dokument tożsamości (do wglądu)

• Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Realizowane przedmioty

 
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym Kwalifikacja ROL.11 1. :
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Anatomia i fizjologia zwierząt
3. Chów zwierząt
4. Rozród i inseminacja zwierząt
5. Język angielski w chowie zwierząt
6.Przepisy ruchu drogowego
 
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
2. Chów zwierząt w praktyce
3. Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce
 
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym Kwalifikacja ROL.12:
1.Diagnostyka weterynaryjna
2. Profilaktyka i leczenie chorób
3. Kontrola i nadzór
4. Język obcy w weterynarii
 
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Diagnostyka weterynaryjna w praktyce
2. Zabiegi weterynaryjne
3. Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce
 
Praktyka zawodowa ( 240 h):Chów zwierząt 2 semestr, rozród i inseminacja 2 sem, diagnostyka weterynaryjna 3 sem, zabiegi weterynaryjne 4 sem.
UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w naszej pracowni zabiegowej, w gabinetach lekarskich.

 

Wiedza i umiejętności absolwenta

 

Absolwenci znajdują pracę:
 • w gabinetach i przychodniach leczniczych dla zwierząt
 • w firmach zajmujących się usługami inseminacyjnymi 
 • w firmach zajmujących się hodowlą zwierząt
 • w ośrodkach zajmujących się pielęgnacją lub rehabilitacją

Absolwent KKZ-Technik weterynarii otrzyma:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu) OKE
 • Dyplom w zawodzie Technik Weterynarii oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji)wydany przez OKE
W zakresie kwalifikacji ROL.11: Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
 • prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych
 • wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń
W zakresie kwalifikacji ROL.12:Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
 • wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt
 • wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 

Zapytaj o kurs Zapisz się