Warsztaty nowych form w arteterapii

Kurs trwa 15 godzin, prowadzony jest przez doświadczonych, wykwalifikowanych trenerów /35 letni staż w pracy terapeutycznej/

 

 

Kurs skierowany jest do:

- instruktorów kulturalno-rekreacycjnych,

- nauczycieli świetlicy,

- terapeutów zajęciowych,

- osób, które prowadzą zajęcia z dziećmi

Cele kursu:

Zapoznanie kursantów z podstawowymi zagadnieniami arteterapii i bliblioterapii jako dyscyplin wspomagających proces rehabilitacji (rewalidacji). W wyniku procesu kształcenia słuchacz powinien zrozumieć interdyscyplinarny charakter arteterapii w procesie pracy z podopiecznym. Uczestnicy zajęć poznają podstawowe metody i techniki stosowane w arteterapii i biblioterapii mające na celu niesienie pomocy podopiecznemu i jego najbliższemu otoczeniu (rodzinie).

Zamierzone efekty kształcenia:

Wiedza: słuchacz, który zaliczył kurs zna podstawowe metody i techniki stosowań a arteterapii i biblioterapii, rozumie znaczenie diagnozy dla doboru własciwej metody i techniki w celu osiągnięcia zamierzonego celu

Umiejętności: słuchacz, który zaliczył kurs potrafi dobrać (w zakresie podstawowym) odpowiednie metody i techniki artyterapeutyczne i biblioterapeutyczne do potrzeb podopiecznych z różnego rodzaju dysfunkcjami, potafi zaprojektować zajęcia z wykorzystaniem elementów artyterapii i biblioterapii.

Kompetencje: słuchacz, który zaliczył kurs jest świadom potrzeby stałego uaktualniania wiedzy, jest otwarty na potrzeby innych ludzi.

Metody dydaktyczne:

-dyskusje dydaktyczne,

-omawianie przypadków,

-techniki warsztatowe,

-inscenizacje.

Formy i warunki zaliczenia kursu:

Zaliczenie z oceną na podstawie pracy końcowej – projekt zajęć dla określonej kategorii podopiecznych z wykorzystaniem metod i technik arteterapii lub biblioterapii (indywidualnie lub w grupach)

Treści merytoryczne kursu:

- Podstawy teoretyczne arteterapii i bilioterapii (historia, rozwój, cele i zadania) 1,5 h

- Metodyka pracy w biblioterapii, wybrane techniki: praca ze wspomnieniami, bajki terapeutyczne, pamiętnik, rozmowa kierowana (aktywne słuchanie) 5 h

- Drama jako forma łącząca elementy arteterapii i biblioterapii 2 h

- Metody pracy w arteterapii, wybrane techniki 5h

- Znaczenie terapeutyczne czynników leczących w arteterapii i biblioterapii 1,5 h

Zapytaj o kurs Zapisz się

Cena: 2000.00 zł