TWETL18

2019-12-12 22:34

Komunikat dla –słuchaczy semestru czwartego Technika Weterynarii TWETL18

1/Słuchacze ,którzy nie oddali prac dr Jarosławowi Wieczorkowi z stadniny proszeni są o doniesienie tych prac do sekretariatu szkoły ,lub wysłanie e-mailem do sekretariatu

Szkoły sekretariat@ksiszkola.pl , prace zostaną przekazane do oceny doktorowi.

2/Przypominam ,że w dniu 4 stycznia2020 po zajęciach i egzaminie z języka angielskiego odbędą się przeniesione zajęcia z zabiegów oraz egzamin.

3/Proszę pamiętać o 50% frekwencji na zajęciach w miesiącu grudniu oraz na przedmiotach. Osoby ,które nie będą posiadały 50% frekwencji na przedmiotach ,mogą nie zostać dopuszczone przez wykładowców do egzaminów końcowych –i nie ukończą wtedy szkoły . Można sprawdzić frekwencję u Pani Joli w sekretariacie.

4/W dniu 14 grudnia o godzinie 12.30 odbędzie się szkolenie dotyczące egzaminu z kwalifikacji RL.11 .Obecność obowiązkowa . Terminy wywieszone są na tablicy korkowej przed sekretariatem.

5/Po szkoleniu odbędą się zajęcia zgodnie z planem oraz egzamin z kontroli.

6/W dniu 15 grudnia od godziny 8.00 -12.00 odbędą się zajęcia oraz egzamin z administracji ,z HZR oraz z działalności.

7/Do egzaminów przystępujemy z indeksami. Po skończonych egzaminach proszę indeksy złożyć w sekretariacie szkoły w celu zaliczenia semestru oraz zakończenia szkoły.

8/Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dotycząca ukończenia szkoły odbędzie się w dniu 11 stycznia 2020 r /do tego czasu wszyscy Państwo powinniście ukończyć w całości semestr czwarty .Rozdanie świadectw odbędzie się w dniu 26 stycznia o godzinie 12.00